O ekofarmě Bellama

Jak to všechno začalo…

-        Naše farma má již dvacetiletou historii, která se začala psát v roce 1993 a to privatizací rozpadajících se a zdevastovaných Státních statků, konkrétně odštěpením od závodu Města Albrechtic. Movitý i nemovitý majetek postupně přecházel do vlastnictví firmy a to formou přímého odkupu nebo následnou privatizací v roce 1997.

Život na farmě…

V dnešní době firma hospodaří zhruba na 1800 ha zemědělské a lesní půdě. Nachází se v podhorské oblasti Jeseníků v nadmořské výšce zhruba osm set metrů, což je převážně kopcovitý terén, který se hodí vedle chovu ovcí i ke spásání hovězím dobytkem.

Předmět podnikání je velice rozmanitý, podnikatelské záměry se uplatňují v oblasti zemědělství – rostlinná a živočišná výroba, v lesnictví či v myslivosti.

Firma celoročně zaměstnává v průměru 22 stálých pracovníků.

Zdejší lokality jsou naprosto ideální pro všechny formy ekologického hospodaření, kterým se firma intenzívně zabývá. Od roku 2000 je zapojena v projektu Ekologického zemědělství, což mimo jiné znamená stmelit hospodářskou činnost v uvedených oblastech například s rozvojem turismu, konkrétně agroturistiky, ale také údržbou krajiny a ochranou přírody, k čemuž směřují poslední realizované počiny.

Nezanedbatelnou činností firmy je lesnictví a s ním spojená starost o krajinu, včetně takových aktivit, jako je údržba strání, mezí, remízků, terénní mulčování, výstavba turistických odpočívadel a směrovníků, přístřešků a podobně. Za dobu existence firmy bylo plánovitě vysazeno přes 200 ha nového lesa.

Důležité je však zejménataké to, že je společnost Bellama nejen nositelem nových turistických atrakcí pro region, ale hlavně stabilizující faktor zaměstnanosti v oblasti.

 

Co je naším cílem…

V současnosti je realizován další úkol, na jehož konci bude ještě dalších 200 ha zalesněných ploch.

Vytvořeno bylo také několik biocenter, včetně rybníků a mokřadů, které vedle toho, že jsou nezastupitelnými faktory ekologické stability krajiny, rovněž zvyšují turistickou atraktivitu oblasti.

 

Preferujeme a snažíme se chránit přírodu

 a uchovat přírodní ekosystém v krajině…